Senioruniversitetet i Jönköping - Mars månadsmöte, som ägde rum den 22 mars 2018 i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, var tillika föreningens årsmöte. Närmare 160 av föreningens medlemmar hade infunnit sig till mötet. Styrelsens ordförande Elisabeth Hjort hälsade de församlade välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. Hon konstaterade därvid att det gångna verksamhetsåret var ett rekordår för föreningen. Aldrig har föreningen haft så många medlemmar, inte heller har föreningens aktiviteter samlat så många deltagare. Till ordförande att leda dagens sammanträde utsågs Harald Lang, något han gjort under ett stort antal år. Till sekreterare för mötet utsågs Tora Wigstrand. Sedan verksamhetsberättelse genomgåtts och revisorernas berättelse föredragits beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Härefter företogs val till styrelse fram till årsmötet år 2019. Till styrelseordförande valdes Tora Wigstrand och Klas Mogren, Peter Sundelin och Nils Östman omvaldes till ledamöter i styrelsen. Till nya ledamöter valdes Dan Ericsson, Christina Lorenzoni och Bo Rybrand. Årsavgiften för verksamhetsåret 2019 fastställdes till 150 kr, vilket har varit avgiften sedan föreningen startade för 13 år sedan. Elisabeth Hjort, Ingemar Norström och Lennart Lindberg, vilka förklarat sig inte vilja kvarstå i styrelsen, avtackades med blommor för det mångåriga arbete de utfört för föreningens verksamhet. Härefter avslutades den mer formella delen av månadsmötet och social samvaro i form av kaffedrickning vidtog. - Efter pausen berättade Ingegerd Östman om kontakten och vänskapen mellan Astrid Lindgrens familj och hennes egen familj. Ingegerd läste därvid valda avsnitt ur Astrid Lindgrens produktion. Med sång och dragspel sekunderade Gabriel Djärf anförandet med några kända visor från Astrid Lindgrens filmer.  Anförandet med musikinslagen rönte stor uppskattning. - Nästa månadsmöte äger rum den 26 april 2018 då Gert Kvick, säkerhetssamordnare i Jönköpings kommun, berättar hur vi ska undvika att bli offer för ekonomisk brottslighet. Vi ses då.