Årsmöteshandlingar_gammal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Medlemmarna i föreningen SENIORUNIVERSITETET I JÖNKÖPING kallas till
årsmöte torsdagen den 24 mars kl 14.00.

Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping
Föredrag i anslutning till årsmötesförhandlingarna*

Förslag till

Dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två personer att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för ett år
 10. a/ Val av styrelseledamöter för två år

 b/ Val av revisorer och ersättare för revisor för ett år

 c/ Val av valberedning och sammankallande i valberedningen för ett år

 1. Fastställa budget för 2022
 2. Fastställa medlemsavgift för verksamhetsåret 2023 (styrelsens förslag 150 kr)
 3. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
 4. a/ Motioner till årsmötet (ska lämnas till styrelsen senast den 24 februari)

 b/ Information från styrelsen

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

 /Styrelsen

SENIORUNIVERSITETET I JÖNKÖPING

Nuvarande styrelse och mandattider:

Tora Wigstrand, ordförande              vald till årsmötet 2022

Peter Sundelin, vice ordförande         vald till årsmötet 2022

Eva Andersson                                 vald till årsmötet 2023

Ann-Christine Brolin                          vald till årsmötet 2023

Rose-Marie Ejermo                           vald till årsmötet 2023

Dan Ericsson                                    vald till årsmötet 2022

Monica Hörberg                                vald till årsmötet 2022

Christina Lorenzoni                           vald till årsmötet 2022

Bo Rybrand                                      vald till årsmötet 2022

Erik Svensson                                   vald till årsmötet 2023

Birgitta Warén                                  vald till årsmötet 2023

Nils Östman                                     vald till årsmötet 2022

 
Revisorer:                                        valda till årsmötet 2022

Per Olof Öhling

Börje Nieroth

Sven-Olof Montelin, ersättare

 
Valberedning:                                vald till årsmötet 2022

Margareta Siöö, sammankallande

Klas Mogren

Christina Nystedt

Tora Wigstrand, adjungerad från styrelsen

 *”Provflygningarna – platserna S.A. Andrée lämnade efter sig. Flygningarna med Svea som föregick polarfärden” 
Föreläsare: Carl-Johan Svensson, fil.dr i historiedidaktikt

 1.