Stadgar

Senioruniversitetet i Jönköping

 

Antagna vid föreningens bildande den 26 januari 2005; reviderade vid årsmötet den 16 februari 2006 samt vid årsmötet den 23 februari 2017 

§1 Föreningens namn är Senioruniversitetet i Jönköping. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§2 Föreningen vänder sig till personer som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar m.m.

§3 Rätt till medlemskap har alla personer som fyllt 55 år. Medlemskap erhålls genom inbetalning av fastställd medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår.

§4 Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst sju och högst 12 ledamöter. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, bland dessa ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta företräder eller, vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande biträder. Vid styrelsens möten förs protokoll.

§5 Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande utses för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år på så sätt att halva antalet står i tur att avgå vid varje årsmöte. Vid behov görs fyllnadsval för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt ansvariga för olika aktiviteter.

§6 Rätt att teckna föreningen har ordföranden och kassören var för sig. För att säkra föreningens angelägenheter får styrelsen vid behov utse ytterligare firmatecknare.

§7 För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en ersättare för revisor.

§8 En valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande, för ett år i taget.

§9 Föreningen håller årsmöte före utgången av mars månad. Styrelsen kan också vid behov kalla till ett extra föreningsmöte. Kallelse med dagordning meddelas medlemmarna en månad före mötet. Övriga möteshandlingar ska vara tillgängliga 14 dagar före mötet. Varje månadsmöte kan också fungera som föreningsmöte där frågor av vikt för föreningen kan behandlas och protokollföras.

§10 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning. b. Val av ordförande och sekreterare för mötet. c. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden underteckna mötesprotokollet. d. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret. e. Revisorernas berättelse. f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. g. Val av ordförande för ett år. h. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. j. Styrelsens förslag till medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling. l. Motioner till årsmötet. m. Övriga frågor.

§11 Föreningens verksamhetsår är 1 januari-31 december.

§12 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av föreningen ska samma regler gälla.

§13 Vid slutligt beslut om föreningens upplösning ska bestämmas hur föreningens tillgångar ska disponeras.