GDPR/Integritetspolicy

Senioruniversitetet i Jönköping (SU), organisationsnummer 802 422-2765, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SU:s verksamhet och hanterarpersonuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter finns i SU:s register?

SU samlar in och behandlar data som

  • namn, adress, telefonnummer och personnummer

Varför behandlar SU personuppgifter? 

SU behandlar personuppgifter för att

  • kunna hantera anmälningar till aktiviteter (antagning, deltagarlistor, fakturering, bokföring av betalning etc.)
  • skicka ut program och information till medlemmarna
  •  få en säker identifiering vid anmälan
  • ansöka om bidrag till kulturevenemang och studiecirklar, sker via Folkuniversitetet, dvs aktiviteter som uppfyller villkoren för statsbidrag till studieförbund.

Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Senioruniversitetets verksamhet. Då bilder från verksamheten publiceras krävs samtycke från de personer som går att identifiera.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge medlemskapet varar och därefter så länge rapporterings- och redovisningsskyldighet föreligger.

Vilka delas personuppgifter med?

SU kan komma att dela personuppgifter med samarbetspartnern Folkuniversitetet. I samband med utskick går en adresslista till det tryckeri som trycker program och annan information. SU lämnar inte personuppgifter vidare i marknadsföringssyfte, säljer inte personuppgifter och låter inte tredje part få tillgång till medlemsregistret.

Vilka åtgärder vidtar SU för att skydda personuppgifter?

Det finns olika grad av behörigheter i datasystemet, bara några få funktionärer kan se uppgifterna. Dokumenterade arbetsrutiner finns för ansvariga för SU:s aktiviteter där skydd av personuppgifter betonas.

Vilka rättigheter har medlem i SU?

Medlem kan när som helst begära tillgång till, rättelse eller radering av sina personuppgifter samt begära begränsning av eller invända mot behandling. Medlem har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende föreningens behandling av personuppgifter, besök  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY .  SU:s styrelse besvarar eventuella frågor om SU:s personuppgiftsbehandling.